Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Společnost uvedená na těchto webových stránkách (ALPHA Verteilertechnik) proto zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat.

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek, aplikací a online platforem

Kategorie údajů, účel zpracování a právní základ

Společnost ALPHA Verteilertechnik zpracovává v rámci vašeho využití jejích webových stránek, aplikací nebo online nástrojů (dále jen online nabídky ALPHA Verteilertechnik ) následující osobní údaje:

  • Osobní údaje, které dobrovolně zadáte v rámci online nabídky ALPHA Verteilertechnik (např. při registraci, žádosti o kontakt nebo v rámci účasti na průzkumech apod.), jako jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace poskytnuté při žádosti o podporu, komentáře nebo příspěvky do fóra a
  • informace, které nám jsou automaticky zasílány z vašeho webového prohlížeče nebo koncového zařízení, jako je IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, dříve navštívená webová stránka, navštívené podstránky nebo datum a čas příslušného požadavku návštěvníka.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:


• které vám umožní využít služeb a funkcí online nabídky společnosti ALPHA Verteilertechnik,
• pro zjištění vaší identity a povolení ověření uživatele
• zpracování vaší poptávky a
• prosazení našich podmínek používání, uplatnění a ochranu právních nároků, odvrácení či zabránění podvodnému a podobnému jednání včetně útoků na naší IT infrastrukturu
• zpracování osobních údajů je nezbytné k dosažení uvedených cílů. Pokud není při sběru osobních údajů výslovně uvedeno jinak, probíhá zpracování údajů na tomto právním základě:
• provádění a plnění s Vámi uzavřených smluv (čl. 6 (1) b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
• dodržování zákonných povinností, kterým ALPHA Verteilertechnik podléhá (čl. 6 (1) c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo
• ochraně oprávněných zájmů ALPHA Verteilertechnik (čl. 6 (1) f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem ALPHA Verteilertechnik spočívá ve zpracování vašich osobních údajů za účelem nabízení a provozování online nabídek ALPHA Verteilertechnik.

 

V některých případech výslovně požadujeme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V tomto případě je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas, který jste poskytli (čl. 6 odst. 1 písm. (a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Cookies

V našich online nabídkách ALPHA Verteilertechnik používáme soubory cookies. Další informace o používání cookies společností ALPHA Verteilertechnik naleznete v naší Cookie Policy. Zde je také popsáno, jak se můžete bránit proti používání cookies a vznášet námitku proti zpracování údajů shromážděných prostřednictvím cookies.

 

Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online nabídky společnosti ALPHA Verteilertechnik, nikoli na webové stránky a aplikace třetích stran. Online nabídky společnosti ALPHA Verteilertechnik mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran a aplikace, které by vás mohly zajímat. ALPHA Verteilertechnik neodpovídá za shromažďování, zpracování a používání vašich dat v kontextu webových stránek nebo aplikací, které nejsou provozovány společností ALPHA Verteilertechnik, ani za jejich obsah.

2. Zpracování osobních údajů obchodních partnerů

Kategorie údajů, účel zpracování a právní základ

V rámci spolupráce s obchodními partnery zpracovává společnost ALPHA Verteilertechnik osobní údaje kontaktních osob u stávajících a potenciálních zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů a partnerů (dále jen obchodní partner):

• kontaktní informace, jako je jméno a příjmení, adresa firmy, telefonní číslo firmy, číslo mobilního telefonu, číslo faxu a obchodní e-mailová adresa,
• platební informace, jako jsou informace potřebné pro zpracování platebních transakcí nebo prevenci podvodů, včetně informací o kreditních kartách a bezpečnostních číslech karet;
• jakékoli další informace, které jsou nezbytné pro zpracování v rámci projektu nebo provedení smluvního vztahu s ALPHA Verteilertechnik nebo které jsou dobrovolně poskytovány obchodními partnery, např. v souvislosti s objednávkami, poptávkami nebo detaily projektu,
• osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, informačních databází nebo zpravodajských agentur;
• pokud je to zákonem vyžadováno v souvislosti s compliance screeningem (bezpečnostní prověrkou): datum narození, občanský průkaz a číslo občanského průkazu, informace o relevantních soudních řízeních a jiných právních sporech, které obchodní partneři vedou.


ALPHA Verteilertechnik zpracovává osobní údaje pro následující účely:
• komunikaci s obchodními partnery o produktech, službách a projektech, např. pro zpracování dotazů obchodních partnerů nebo poskytování technických informací o produktech,
• plánování, realizaci a řízení (smluvního) obchodního vztahu mezi ALPHA Verteilertechnik a obchodním partnerem, např. pro zpracování objednávek produktů a služeb, inkaso plateb, pro účely účetnictví a fakturace a provádění dodávek, údržby nebo oprav,
• provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, výherních her, soutěží nebo podobných akcí a událostí,
• zachování a ochranu bezpečnosti svých produktů a služeb a svých webových stránek, prevenci a odhalování bezpečnostních rizik, podvodné činnosti nebo jiných protiprávních činů či jednání s úmyslem způsobit škodu;
• dodržování (i) právních požadavků (např. daňové a obchodní povinnosti archivování), (ii) stávající povinnosti provádět compliance screening (bezpečnostní prověrku) (za účelem prevence kriminality v oblasti bílých límečků nebo praní špinavých peněz) a (iii) směrnic ALPHA Verteilertechnik a odvětvových standardů.
• urovnávání soudních sporů, vymáhání stávajících smluv a uplatňování, vykonávání a obhajování právních nároků.

Zpracování osobních údajů je nezbytné k dosažení uvedených cílů. Pokud není při sběru osobních údajů výslovně uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování údajů:

• provádění a plnění smlouvy uzavřené s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
• plnění zákonných povinností, kterým podléhá společnost ALPHA Verteilertechnik (čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo
• ochrana oprávněných zájmů společnosti ALPHA Verteilertechnik (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem společnosti ALPHA Verteilertechnik spočívá v zahájení, provádění a vyřízení obchodního vztahu.

Pokud jste v jednotlivých případech výslovně vyjádřili svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je tento souhlas právním základem pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů).

3. Přenos a předávání osobních údajů

Pokud je to nutné, společnost ALPHA Verteilertechnik předá vaše osobní údaje:

• jiným společnostem ALPHA Verteilertechnik nebo společnostem Siemens nebo místním externím distribučním partnerům, pokud je to nezbytné v souvislosti s nabídkou a poskytováním online služeb ALPHA Verteilertechnik nebo se zahájením, realizací nebo vyřízením obchodního vztahu,
• poskytovatelům IT služeb, kteří zpracovávají data v rámci poskytování služeb (např. poskytovatelé služeb údržby IT), nebo
• soudům, rozhodčím soudům, úřadům nebo právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržení platných právních předpisů nebo pro uplatňování, výkon nebo hájení právních nároků.

Příjemci mají své sídlo částečně v zemích, jejichž zákony o ochraně soukromí poskytují úroveň ochrany, která neodpovídá úrovni ochrany země, ve které máte své bydliště/sídlo.

V tomto případě podnik ALPHA Verteilertechnik podnikne kroky pro zajištění vhodných a přiměřených opatření na ochranu osobních údajů.

•   Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze se společnostmi ALPHA Verteilertechnik nebo Siemens v těchto zemích, pokud zavedly Závazná podniková pravidla na ochranu osobních údajů (Binding Corporate rules, BCR). Další informace o Siemens BCR naleznete zde.

•   Osobní informace budou poskytnuty příjemcům v těchto zemích, kteří nejsou členy skupiny,  pouze pokud (i) uzavřeli standardní smluvní doložky EU s ALPHA Verteilertechnik nebo (ii) zavedli Binding Corporate Rules  (iii) – nebo pokud příjemci z USA jsou certifikováni v rámci EU/US Privacy Shield. Další informace a kopii provedených opatření naleznete na adrese datenschutz@verteiler.com.

 

Osobní údaje zveřejněné Vámi prostřednictvím online služeb ALPHA Verteilertechnik (např. na chatech nebo na fórech) mohou být přístupné ostatním registrovaným uživatelům příslušných online služeb ALPHA Verteilertechnik na celém světě.

4. Lhůty pro uchovávání údajů

Pokud není během shromažďování údajů (např. v rámci prohlášení o souhlasu) stanovena žádná explicitní doba uchovávání, budou vaše osobní údaje vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro splnění účelu uchovávání, ledaže by vymazání bránily zákonné požadavky na uchovávání (např. obchodní a daňové požadavky).  

5. Odvolatelnost daného souhlasu

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat s budoucím účinkem. Zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu uděleného před jeho zrušením. Po zrušení může společnost ALPHA Verteilertechnik zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém může založit zpracování na jiném právním základě.

 

6. Vaše práva

Podle platných zákonů na ochranu údajů máte rovněž právo:
• požádat o potvrzení, zda společnost ALPHA Verteilertechnik zpracovává vaše osobní údaje, a obdržet informace o osobních údajích zpracovávaných společností ALPHA Verteilertechnik a další informace,
• požádat o opravu nesprávných osobních údajů,
• požadovat vymazání osobních údajů zpracovávaných společností ALPHA Verteilertechnik,
• požadovat omezení zpracování osobních údajů společností ALPHA Verteilertechnik
• požádat o předání údajů nebo
• vznést námitky proti zpracování osobních údajů společností ALPHA Verteilertechnik nebo Siemens.

 

7. Kontaktní osoba
Organizace pro ochranu osobních údajů ALPHA Verteilertechnik Vám poskytne pomoc ohledně všech otázek týkajících se tématu ochrany dat. Můžete vznést stížnost také u Organizace pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens a uplatnit práva uvedená v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Organizaci pro ochranu osobních údajů ALPHA Verteilertechnik můžete kontaktovat na adrese datenschutz@verteiler.com

Organizace na ochranu osobních údajů ALPHA Verteilertechnik se vždy snaží vyřešit vaše požadavky a stížnosti a zjednat nápravu. Kromě kontaktování Organizace pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens máte také možnost kdykoli kontaktovat příslušný úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů.Přehled vnitrostátních a mezinárodních orgánů pro ochranu údajů naleznete zde.