Ustanovení na ochranu údajů


Zajištění ochrany a bezpečí vašich osobních údajů je pro ALPHA Verteilertechnik velmi důležité. Proto ALPHA Verteilertechnik (další informace o obchodní společnosti naleznete v části „Informace o společnosti“) spravuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.
 

1. Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek, aplikací a online platforem

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul 

Když navštívíte ALPHA Verteilertechnik internetové stránky, aplikace nebo online nástroje (označovaných souhrnně jako webová prezentace či “ALPHA Verteilertechnik Online Offering”), ALPHA Verteilertechnik může zpracovávat následující osobní údaje: 

 • Osobní údaje, které aktivnÄ› a dobrovolnÄ› poskytnete prostÅ™ednictvím webové prezentace (napÅ™. pÅ™i registraci, pÅ™i účasti v průzkumech nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaÅ¡e jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, další informace zaslané jako součást žádosti o podporu, komentáře na fórech, vaÅ¡e příspÄ›vky; a 
 • Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené bÄ›hem vaší návÅ¡tÄ›vy, datum a čas každého požadavku webu. 

Vaše osobní údaje ALPHA Verteilertechnik zpracovává pro následující účely: 

 • K poskytnutí služeb webové prezentace a ke správÄ› vaÅ¡eho používání webové prezentace;
 • K ověření vaší totožnosti (jste-li registrovaní k ALPHA Verteilertechnik Online Offering);
 • K reakci na vaÅ¡e specifické požadavky;
 • V nezbytnÄ› nutné míře k dodržování přísluÅ¡ných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránÄ›ní podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetnÄ› útoků na informační systémy společnosti ALPHA Verteilertechnik.  

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů: 

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochranÄ› osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnÄ›ní smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochranÄ› osobních údajů;
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vaÅ¡eho používání webové prezentace (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochranÄ› osobních údajů);

Cookies

V rámci webové prezentace můžeme využívat cookies. Informace o použití cookies v rámci ALPHA Verteilertechnik můžete nalézt na Cookie Notice. Cookie Policy obsahuje také informace o tom jak zablokovat a zamítnout používání cookie souborů a zpracování dat shromážděných prostřednictvím cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webovou prezentaci ALPHA Verteilertechnik Online Offerings a nikoli na další webové stránky a aplikace spravované třetími stranami. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. ALPHA Verteilertechnik nenese odpovědnost za  ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích. 

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem se společností ALPHA Verteilertechnik

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul 

V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a společností ALPHA Verteilertechnik může ALPHA Verteilertechnik zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako “obchodní partneři”): 

 • Kontaktní údaje, napÅ™. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa; 
 • Platební data, napÅ™. data nezbytná k provedení platby a k pÅ™edcházení podvodům, včetnÄ› čísla kreditní/ debetní karty, bezpečnostních kódů a dalších relevantních fakturačních údajů;  
 • Další informace nezbytnÄ› zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností ALPHA Verteilertechnik nebo dobrovolnÄ› poskytnuté obchodním partnerem, napÅ™. osobní data související s uzavÅ™enou objednávkou, provedenými platbami, požadavky a projektovými milníky;  
 • Osobní data shromáždÄ›ná z veÅ™ejnÄ› dostupných zdrojů, od ratingových a úvÄ›rových společností; a
 • A je-li to zákonem vyžadováno, pro prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační čísla, osobní doklady a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem.

Vaše osobní údaje ALPHA Verteilertechnik zpracovává pro následující účely: 

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech ALPHA Verteilertechnik či obchodních partnerů, napÅ™, odpovÄ›di na dotazy a žádosti nebo posktnutí technických podrobností o zakoupených produktech;
 • Plánování, plnÄ›ní a správa smluvních vztahů s obchodními partnery, napÅ™. provádÄ›ní transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádÄ›ní účetnictví, auditu, účtování a inkasních činností, zajiÅ¡tÄ›ní zásilek a dodávek, usnadnÄ›ní oprav a poskytování podpůrných služeb;
 • Správa a provádÄ›ní zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných propagačních akcí či aktivit;
 • Zachování a ochrana bezpečnosti naÅ¡ich produktů, služeb a webových stránek, pÅ™edcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či Å¡kodlivých činností;
 • ZajiÅ¡tÄ›ní souladu s právními povinnostmi (napÅ™. povinnostmi vedení záznamů), exportní kontrolou a celními záležitostmi, povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránÄ›ní trestným činům a praní Å¡pinavých penÄ›z) a politikou společnosti ALPHA Verteilertechnik nebo průmyslovým standardům; a
 • ŘeÅ¡ení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů: 

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochranÄ› osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnÄ›ní smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochranÄ› osobních údajů);
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vzájemného obchodního vztahu (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochranÄ› osobních údajů);

3. Předávání a sdělování osobních údajů

ALPHA Verteilertechnik je oprávněn předávat osobní data jiným ALPHA Verteilertechnik společnostem a třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely. 

Pokud je to povoleno zákonem, ALPHA Verteilertechnik může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti ALPHA Verteilertechnik. 

Poskytovatelé služeb společnosti ALPHA Verteilertechnik (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti ALPHA Verteilertechnik a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. 

Příjemci vašich osobních údajů mohou mít případně sídlo v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), v nichž platné právní předpisy nenabízí stejnou míru ochranu údajů jako právní předpisy vaší domovské země.

V těchto případech společnost ALPHA Verteilertechnik přijme všechny nezbytné opatření k zajištění dostatečných a vhodných záruk ochrany osobních údajů relevantními prostředky, zejména:

 • VaÅ¡e osobní údaje sdílíme se společnostmi ALPHA Verteilertechnik v tÅ™etích zemích pouze tehdy, pokud tyto společnosti zavedly Závazná podniková pravidla ALPHA Verteilertechnik („BCR“) pro ochranu osobních údajů. Další informace o BCR ALPHA Verteilertechnik najdete zde.
 • VaÅ¡e osobní údaje pÅ™edáváme externím příjemcům v tÅ™etích zemích pouze v případech, kdy přísluÅ¡ný příjemce (i) uzavÅ™el se společností ALPHA Verteilertechnik Standardní smluvní doložky EU, (ii) zavedl ve své organizaci Závazná podniková pravidla nebo (iii) – v případÄ› příjemců z USA – je certifikován dle Úmluvy o ochranÄ› soukromí (tzv. Privacy Shield). Dotčené osoby mohou požádat o podrobnÄ›jší informace a záruky konktaktováním společnosti ALPHA Verteilertechnik.

4. Doba uchování

 • Není-li v okamžiku shromáždÄ›ní vaÅ¡ich osobních údajů (napÅ™. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovnÄ› uvedeno jinak, vaÅ¡e osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromáždÄ›ny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních pÅ™edpisů (napÅ™. daňové a obchodní právo).

5. Odvolání souhlasu

 • Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním nÄ›kterých svých osobních údajů společností ALPHA Verteilertechnik, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vaÅ¡eho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k nÄ›muž na základÄ› souhlasu doÅ¡lo pÅ™ed jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základÄ› jiného právního základu, než je vámi udÄ›lený souhlas.

6. Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

 • Získat od společnost ALPHA Verteilertechnik informaci, zda dochází ke zpracování vaÅ¡ich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k tÄ›mto údajům; 
 • Opravení nepÅ™esných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost ALPHA Verteilertechnik zpracovává;
 • Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností ALPHA Verteilertechnik;
 • Omezení zpracovávání vaÅ¡ich osobních údajů společností ALPHA Verteilertechnik;
 • PÅ™enositelnost vaÅ¡ich osobních dat, které jste společnosti aktivnÄ› poskytli; a
 • Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

7. ALPHA Verteilertechnik Data Privacy organizace

 • Data Privacy organizace společnosti ALPHA Verteilertechnik poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, pÅ™ipomínkami, obavami nebo stížnostmi ohlednÄ› ochrany osobních údajů nebo v případÄ›, že si pÅ™ejete uplatnit nÄ›které ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. ALPHA Verteilertechnik Data Privacy organizaci můžete kontaktovat na e mailu: datenschutz@verteiler.com. 
 • ALPHA Verteilertechnik Data Privacy organizace vždy učiní vÅ¡e, aby vyÅ™eÅ¡ila a popÅ™. napravila vÅ¡echny nedostatky uvedené v žádosti nebo stížnosti, které nám pÅ™edložíte. KromÄ› toho máte vždy právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na přísluÅ¡ný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ÄŒR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.